Calendar

Regulations


Regulations - Speedway Grand Prix - Gorzów

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD ZAKUPU BILETÓW I UCZESTNICTWA W IMPREZIE GRAND PRIX POLSKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 2020 ROKURozdział I

Definicje

1. Organizator – Stal Gorzów Wielkopolski S.A., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000307090, Wysokość kapitału zakładowego 2 101.000,00 PLN, Kapitał wpłacony 2 101.000,00 PLN.

2. Stadion – Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

3. System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.

4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Systemie, posiadająca login i hasło do Systemu.

5. Turniej – wydarzenie sportowe rozgrywane na stadionie im. Edwarda Jancarza
w Gorzowie Wielkopolskim.

6. SGP – Speedway Grand Prix.

7. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na Stadion, zawierające imię, nazwisko, PESEL oraz przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Stadionie.

8. Runda Grand Prix- jednodniowa impreza sportowa

Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Elektroniczny System Sprzedaży Biletów jest systemem prowadzonym przez Stal Gorzów Wielkopolski S.A. w celu dystrybucji Biletów na potrzeby imprez masowych organizowanych na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Sprzedaż Biletów w Systemie prowadzi Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

3. Zakup Biletu oraz korzystanie z serwisu www.stal.kupbilety.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta
w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu zawierającego imię, nazwisko i PESEL osoby, na rzecz, której Bilet został nabyty. Za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora. Potwierdzenie dokonania transakcji za pośrednictwem www jest dostępne w zakładce TWOJE ZAKUPY w profilu nabywcy w serwisie www.stal.kupbilety.pl.

5. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika z potwierdzeniem zakupu Biletu, zawierająca imię
i nazwisko osoby, na rzecz której Bilet zostały nabyty.

6. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów.

7. Bilet jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego dokumentu.

8. Biletu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.

9. Wykorzystując Bilet Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem stadionu, na którym odbywa się mecz i regulaminem imprezy masowej.

10. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów
i Identyfikacji Kibiców wyłącznie w celu zakupu Biletu bądź założenia profilu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu.

12. Biletów nie sprzedaje się osobom:

a) Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;

b) Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c) Wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą.

Rozdział III

Ogólne zasady sprzedaży Biletów w Systemie www.stal.kupbilety.pl

1. System sprzedaży on-line na stronie stal.kupbilety.pl jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów na turniej rozgrywany na Stadionie.

2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. (z siedzibą w Poznaniu ul. Marcelińska 90) (należy wprowadzić dane innego systemu jeżeli korzystają z innego). Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.

3. System płatności on-line obsługuje następujące sposoby płatności:

a) KARTA KREDYTOWA: MasterCard, VISA, Diners Club,

b) Szybki przelew bankowy ON LINE: MTransfer, Multi Transfer, Inteligo, Przelew 24, iPKO, Nordea, Pekao24Przelew, Lukas e-przelew, Przelew z Millennium, Przelew Eurobank, Przelew ING.

4. Do każdej transakcji zakupu Biletu w Internecie doliczana będzie opłata manipulacyjna, w której zawarte są prowizje bankowe wynikające z systemu płatności on-line.

5. W celu dokonania zakupu należy zarejestrować się w serwisie www.stal.kupbilety.pl

6. Jeden Kibic może zarejestrować w Systemie innego Kibica, pod warunkiem, że zna jego wszystkie dane (w tym adres e-mail niezbędny do aktywacji konta). Rejestrujący tym samym bierze odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych.

7. Zarejestrowany kibic może kupić maksymalnie 10 biletów na dany turniej.

8. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora.

9.Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością klubu do momentu odnotowania płatności na rachunku Organizatora.

10. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 24 godziny (z wyłączeniem weekendów).

11. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu zwolnione.

12. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi wydrukowany z zakładki TWOJE ZAKUPY Bilet lub potwierdzenie dokonania transakcji.

13. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Klubu.

14. Kupujący zobowiązany jest skontrolować Bilet niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie danych osobowych.

15. Uwagi i zapytania zaprosimy kierować na adres (biuro@stalgorzow.pl) lub tel. (957356245).

Rozdział IV

Rejestracja w systemie www.stal.kupbilety.pl

1. W celu dokonania jakiejkolwiek transakcji w serwisie www.stal.kupbilety.pl tj. zakupu Biletu należy zarejestrować się w serwisie www.stal.kupbilety.pl – założyć swój profil Użytkownika.

2. W celu przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownik:

a) Wchodzi na stronę www.stal.kupbilety.pl, a następnie w zakładkę „Rejestracja”.

b) Wprowadza dane zgodnie z formularzem danych osobowych

c) Akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

d) Następnie zatwierdza wprowadzone dane osobowe – poprzez wybór opcji „zarejestruj”

e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny potrzebny do zakończenia procesu rejestracji.

Rozdział V

Procedura sprzedaży Biletów

1. Warunkiem nabycia Biletu jest posiadanie zweryfikowanego profilu w bazie Organizatora, tj.
w Systemie. Proces rejestracji oraz weryfikacji profilu został opisany w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

2. Po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 1, zakupu Biletu będzie można dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego www.stal.kupbilety.pl.

3. W celu zakupu Biletu należy:

a) Zalogować się do systemu na stronie www.stal.kupbilety.pl, wpisując w polu e-mail adres e-mail podany podczas rejestracji, a w polu hasło podane podczas rejestracji lub otrzymane e-mailem. W przypadku, gdy hasło otrzymane automatycznie na podany adres e-mail zostało zmienione przez Użytkownika należy wpisać własne hasło. Potwierdzone dane należy potwierdzić przyciskiem „Zaloguj”.

b) Następnie wybrać rundę, sektor i miejsce na trybunach, po czym zatwierdzić transakcję poprzez zaznaczenie opcji KUP BILET.

c) Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj Biletu, miejsce i łączna należność) następuje przekierowanie do serwisu płatności.

d) Kwota należności wnikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.

e) W systemie płatności dokonywany jest wybór swojego banku oraz rodzaju płatności – przelew lub karta.

UWAGA! Opłaty za zakupione przez www miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych.

f) Po dokonaniu płatności należy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na koncie klubu. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce TWOJE BILETY.

g) Osoba, która dokonała zakupu Biletu jednorazowego po zaksięgowaniu wpłaty drukuje Bilet
z indywidualnym kodem kreskowym z zakładki TWOJE ZAKUPY, który będzie upoważniał do wejścia na turniej.

h) Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu na stadion zostanie wpuszczony tylko pierwszy Bilet o danym numerze,

i) Na tak wydrukowany Bilet na stadion może wejść tylko osoba, która zakupiła Bilet.

Rozdział VI

Odwołanie, ograniczenie, przełożenie i zwroty

1. Odwołanie imprezy bądź przeprowadzenie jej bez udziału publiczności.

1.1. Gdy impreza, decyzją władz państwowych (ze względu na COVID-19), zostanie całkowicie odwołana bądź zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, wszyscy kibice, którzy dokonali zakupu biletu wstępu, mogą ubiegać się o zwrot wpłaconych środków.

1.2. Gdy, decyzją władz państwowych Polski zostaną zamknięte granice kraju dla przyjezdnych bądź gdy na obywateli innych krajów zostanie nałożony zakaz wyjazdu do Polski ze względu na COVID-19, kibice zza granicy będą mogli ubiegać się o zwrot wpłaconych środków.

2. Ograniczenie udziału publiczności.

2.1. Gdy impreza, decyzją władz państwowych, będzie mogła odbyć się, ale przy mniejszym udziale publiczności (mniej niż 50% pojemności stadionu), część biletów wstępu zostanie anulowana.

2.2. Bilety wstępu będą anulowane licząc od ostatniego dnia sprzedaży do osiągnięcia dozwolonej, dopuszczalnej ilości kibiców na stadionie, czyli decyduje kolejność zakupu biletu wstępu.

2.3. Każdy kibic, którego bilet zostanie anulowany, zostanie o tym fakcie powiadomiony przez organizatora drogą mailową, a jego bilet będzie automatycznie nieważny.

Organizator nie odpowiada za niedostarczone wiadomości na podane błędnie skrzynki mailowe, w tym - fikcyjne.

Wiążące będzie nadanie maila przez organizatora na podany przy rejestracji zakupowej mail.

2.4. Wszyscy, którzy znajdą się poza dozwoloną, dopuszczalną liczbą kibiców na stadionie, będą mogli ubiegać się o zwrot wpłaconych środków.

3. Przełożenie imprezy.

3.1. Gdy impreza zostanie przełożona na inny termin, bilety wstępu zachowują ważność w nowym terminie.

4. Zwrot środków.

4.1. Gdy zachodzi sytuacja z pkt 1.1, 1.2 lub 2.1 posiadacz biletu wstępu może ubiegać się od organizatora o zwrot wpłaconych środków.

4.2. Kibic, chcąc skorzystać z możliwości zwrotu biletu wstępu, musi zgłosić się do organizatora celem ustalenia zwrotu środków (gotówka / przelew).

4.3. Kontakt z organizatorem musi nastąpić drogą mailową ( zwroty_[malpa]_stalgorzow.pl). 

4.4. Celem usprawnienia procedury zwrotu, organizator uprasza właściciela biletu o kontakt zgodnie z pkt 4.3 do dnia 30/09/2020. 

4.5. Zwrot środków rozpocznie się od dnia 30/10/2020.

4.6. Zwrot środków w formie gotówki będzie realizowany w sklepie klubowym organizatora (adres - ul. Śląska, Gorzów Wielkopolski / przy kasach).

4.7. Przy braku możliwości odbioru gotówki, wpłacone środki zostaną zwrócone na konto bankowe po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem (patrz pkt. 4.2.).

4.8. Przy zwrocie środków przelewem, koszty operacji bankowych pokrywa właściciel zwracanego biletu.

Rozdział VII

Prawa i Obowiązki Stron

Nabywca zobowiązany jest:

1. Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.

3. Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.

4. Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej.

    5. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że
    o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

    6. Użytkownik, w chwili dokonania zakupu biletu, akceptuje ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 i jest w pełni świadomy ewentualnej możliwości zakażenia. Z uwagi na powyższe, Organizator zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu, związanych z potencjalnym zakażeniem podczas trwania turnieju wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19

Rozdział VIII

Polityka ochrony danych osobowych

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.

2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

a) Nazwisko i imiona Użytkownika,

b) Numer ewidencyjny PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) Serię i numer dokumentu tożsamości,

d) Datę urodzenia.

e) Adres zameldowania na pobyt stały,

f) Adres do korespondencji,

g) Adresy elektroniczne Użytkownika.

3. Wskazanie adresu korespondencyjnego następuje na potrzeby postępowania, które może być prowadzone przez organizatora w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504).

4. Administratorem danych jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000307090, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 5993030700.

5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), a także usunięcia po upływie terminu określonego w art. 13 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

7. Organizator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust.2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

8. Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych

w art. 19 ust. 2 pkt. 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

9. Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych,

o których mowa powyżej,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,
z którego korzystał Użytkownik,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Organizator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

13. Organizator, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

15. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika
z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

16. Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. Uczestnik imprezy masowej organizowanej na Stadionie, wchodzący lub przebywający na nim, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na Stadionie przez cały czas trwania imprezy masowej oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane

Copyright © 2012-2020 • SPORTDATA SERWIS SP. Z O.O. • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone         Created by DeSmart
Proszę czekać - trwa ładowanie treści