Calendar

Regulations


Regulamin imprez w reżimie sanitarnym

 REGULAMIN IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STAL GORZÓW

WIELKOPOLSKI S.A. ORAZ KLUB SPORTOWY STAL GORZÓW

 1. Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kwiatowej podczas imprez żużlowych. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, postanowień regulaminu obiektu, postanowień regulaminu imprez żużlowych oraz poleceń służby porządkowej i informacyjnej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie masowej jest posiadanie:
  a) ważnego biletu lub karnetu, który należy okazać bez wezwania przy wejściu na stadion i zachować do kontroli,
  b) dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać bez wezwania przy wejściu na stadion.
 3. Na stadionie im. Edwarda Jancarza zamontowano elektroniczny system wstępu na stadion.
  Wszystkie miejsca na stadionie są numerowane. System odznacza w bazie wstęp kibica na stadion.
 4. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do zajęcia miejsca oznaczonego napisem „MIEJSCE BEZPIECZNE, Rozgość się z GRUPĄ POLMOTOR”. Udostępniono co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie.
  Obowiązek zajmowania co czwarte miejsce nie dotyczy:
  1) widza, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  2) widza, który uczestniczy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
  3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 5. W przypadku gdy posiadacz biletu lub karnetu nie może wejść na stadion z przyczyn technicznych (nie otwarcie się kołowrotu) zwraca się o wyjaśnienie punkcie informacyjnym usytuowanym obok kas biletowych przy ul. Śląskiej.
 6. Bilet lub karnet upoważnia do jednorazowego wstępu na dane zawody. W przypadku opuszczenia obiektu bilet lub karnet uważa się za wykorzystany. Do ponownego wejścia na stadion konieczne jest zakupienie biletu. W przypadku imprez podwyższonego ryzyka nie istnieje możliwość zakupienia biletu przez osobę, która uprzednio opuściła stadion.
 7. Opiekę i wsparcie na stadionie pełnią służby porządkowe i informacyjne.
 8. Zabrania się wstępu na imprezę masową:
  a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
  – zakazujące wstępu na imprezę masową,
  – zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
  c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
  d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w punktach 12,15, 16,17 niniejszego regulaminu,
  e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, ​ psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  f) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne;
  g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  h) dzieciom do lat 13 bez opieki
  i) osobom z podwyższoną temperaturą tj. powyżej 38 stopni
 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo do:
  a) korzystania z znajdujących się na obiekcie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
  b) korzystania z zaplecza higieniczno – sanitarnego i pomocy medycznej.
 2. Zabrania się:
  a) wnoszenia bagażu podręcznego na Stadion
  b) wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  d) wnoszenia jakichkolwiek napojów w opakowaniach;
  e) W czasie spotkania, bezpośrednio przed i po nim obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do pasa bezpieczeństwa, stref buforowych oraz parku maszyn. Osobom, które nie podporządkują się do w/w zakazu grozi kara grzywny i kara zakazu stadionowego
  f) rzucania na tor jakichkolwiek przedmiotów;
  g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  h) korzystania z urządzeń technicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  i) uczestnictwa w imprezie w miejscu do tego nie przeznaczonym, tj. drzewa, płoty, maszty, bariery, zadaszenia itp.;
  j) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania (np. kominiarki, szalika);
  k) wprowadzania na teren imprezy żużlowej psów, kotów i innych zwierząt,
  l) palenia wyrobów tytoniowych na miejscach siedzących oraz schodach komunikacyjnych,
 3. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany wykonywać wszelkie polecenia służby porządkowej i informacyjnej (legitymującej się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu) upoważnionej w szczególności do:
  a) sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w imprezie masowej;
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty o których mowa w punkcie 10;
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub Regulaminem Obiektu, a w przypadku nie wykonania tych poleceń ? wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
 4. Przy wejściu na stadion do czasu zajęcia miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie (np. dojście do toalety lub punktu gastronomicznego) uczestnik imprezy jest zobowiązany do noszenia maseczki (zasłaniania ust i nosa).
 5. Przy wejściu na stadion uczestnik imprezy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (dozowniki z płynem do dezynfekcji dostępnym przy każdym wejściu).
 6. Uczestnik imprezy wchodzący na stadion musi poddać się badaniu temperatury ciała. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38°C), dana osoba nie będzie mogła wejść na teren stadionu.
 7. Uczestnik imprezy masowej ma obowiązek zachować bezpieczny min. 2 metry dystans pomiędzy sobą przy wejściu/ wyjściu oraz podczas trwania zawodów.
 8. Uczestnicy będący na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych w związku z opuszczeniem terenu obiektu -Stadionu.​
 9. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dób powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz nie wykonywania poleceń tych służb.
 10. Uczestnik imprezy wchodzi na Stadion na własną odpowiedzialność i ryzyko zakażenia się COVID-19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania imprezy masowej.
 11. Sprzedaż alkoholu na imprezie masowej prowadzona jest wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Spożywanie i podawanie napojów alkoholowych (zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych.
 12. Kolejność opuszczenia Stadionu będzie podawana przez spikera podczas zawodów.
 13. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000zł.
 14. Kto w czasie trwania imprezy masowe przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010r. Nr 127 poz. 857 i Nr 152 poz. 1021)
Proszę czekać - trwa ładowanie treści